ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPLEIDINGEN EN TRAININGEN VAN:
STICHTING en TRAININGEN BV NATIONALE BAKKERIJ ACADEMIE te Wageningen 

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot opleidingen en trainingen te verzorgen door Stichting en Trainingen BV Nationale Bakkerij Academie (‘NBA’) ten behoeve van enige opdrachtgever of deelnemer. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NBA en derden waarop NBA deze van toepassing heeft verklaard.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door NBA schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NBA en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2 Soorten trainingen en cursussen

NBA organiseert diverse opleidingen en trainingen. Deze opleidingen en trainingen kunnen worden onderverdeeld in:

(i)         in company opleidingen/trainingen, zijnde opleidingen/trainingen in opdracht van een opdrachtgever, waarbij de deelnemers over het algemeen werkzaam zijn bij de opdrachtgever;

(ii)        open opleidingen/trainingen, waarbij de opleiding/training

wordt geïnitieerd door NBA, al dan niet in samenwerking met anderen, en waarbij de deelnemers op individueel niveau worden aangemeld bij NBA.

3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst met betrekking tot een in company opleiding/training kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door:

(i)         volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn;

(ii)        een opdrachtbevestiging van NBA; en door:

(iii)       de aanvang met haar dienstverlening door NBA zonder dat de opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

4.2 Een overeenkomst tot deelname aan open opleiding/ training komt tot stand na inschrijving en bevestiging door NBA van deelname (zie artikel 5.3).

5 Inschrijving

5.1 Inschrijving voor open trainingen vindt plaats door aanmelding bij NBA met vermelding van alle in het inschrijfformulier genoemde gegevens. Inschrijving kan alleen digitaal plaatsvinden, tenzij anders aangegeven.

5.2 Indien iemand anders dan de deelnemer voor betaling zorgt, bijvoorbeeld een werkgever, dan dient dit bij inschrijving kenbaar te worden gemaakt. Hij dient zich schriftelijk te committeren aan de betalingsverplichtingen.

5.3 NBA zal de inschrijving binnen 14 dagen bevestigen. NBA mag de inschrijving weigeren indien:

·het maximaal aantal deelnemers is bereikt;

·de deelnemer onjuiste informatie heeft verstrekt;

·de deelnemer zijn verplichtingen uit hoofde van eerdere afspraken met NBA niet is nagekomen;

·de deelnemer niet voldoet aan de inschrijvingsvereisten;

·de inschrijvingstermijn is verlopen; of

·NBA bezwaren heeft tegen de deelname welke van dien aard zijn, dat acceptatie van de deelname in redelijkheid niet mag worden verwacht.


6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 NBA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede opleiding/training dan wel voor anderszins het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NBA worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan NBA zijn verstrekt, heeft NBA het recht het geven van de opleidingen/trainingen op te schorten, de betreffende deelnemer uit te sluiten van deelname of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NBA mag de uit de vertraging en/of ontbinding voortvloeiende schade en kosten vervolgens op basis van redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 NBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NBA is uitgegaan van door een opdrachtgever c.q. een deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NBA kenbaar behoorde te zijn.
6.4 Indien de opleiding/ training gehouden wordt op de locatie van een opdrachtgever of een door een opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.5 Het is NBA toegestaan het tijdstip en (tenzij een opdrachtgever de locatie bepaalt) de locatie van de training te wijzigen, mits zij dit tijdig aangeeft aan de deelnemers. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor de training.

7 Annulering van opdrachten
7.1 Annulering door opdrachtgever of deelnemer van een opleiding/training kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

7.2 Indien opdrachtgever of de deelnemer annuleert is de deelnemer c.q. de opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan NBA te betalen:
· Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
· Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%;
· Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 40%;
· Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%.

8 Wijziging van de training
8.1 NBA is gerechtigd om de inhoud van de opleiding/training aan te passen, indien zij van mening is dat de opleiding/training onvoldoende beantwoordt aan de wensen of verwachtingen van de deelnemers.
8.2 Indien de wijziging van of aanvulling van de opleiding/training  financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal NBA de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
8.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal NBA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

9 Tarief
9.1 Tenzij een vast tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of dagdelen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of dagdeeltarieven van NBA, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
9.2 NBA is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen, ook voor lopende opdrachten.
9.3 Indien een vast tarief overeengekomen is voor een in company opleiding/training, mag NBA het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst dat in redelijkheid niet van NBA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
9.4 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien het tarief op grond van artikel 9.3 wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot verhoging voortvloeit uit de wet.
9.5 NBA zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. NBA zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en bij duurovereenkomsten de datum waarop deze ingaat.
9.6 Indien opdrachtgever de door NBA kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de training te annuleren tegen de in de kennisgeving van NBA genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden, tegen betaling van de reeds gemaakte uren en kosten.
9.7 Tarieven voor open opleidingen/trainingen zijn inclusief de kosten voor de trainer, kosten accommodatie, consumpties en het lesmateriaal. Bij dagtrainingen is er tevens een lunch in de kosten begrepen.

10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door NBA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. NBA is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.
10.2 Indien de betalingplichtige (zijnde de opdrachtgever, de deelnemer of iemand anders die zich tot betaling heeft verplicht) in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is hij de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de betalingplichtige tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de betalingplichtige zijn de vorderingen van NBA op de betalingplichtige onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.

11 Klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de opleiding/training te worden gemeld aan NBA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NBA in staat is adequaat te reageren.
11.2 Indien een klacht gegrond is, heeft NBA de keuze om ofwel een vervangende training aan te bieden ofwel de geleden schade te vergoeden.

12 Opschorting en ontbinding
12.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of de wet bepaalde is NBA bevoegd de training te verplaatsen of de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden (trainingen te annuleren), indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door NBA onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kenbaar gemaakte minimumaantal deelnemers niet wordt gehaald.
12.2 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NBA op de betalingplichtige onmiddellijk opeisbaar.
12.3 Indien NBA de nakoming van de verplichtingen opschort of de overeenkomst ontbindt, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

13 Subsidie
13.1 Wanneer er sprake is van subsidiering van de training, kan de opdrachtgever c.q. kunnen de deelnemers subsidie ontvangen mits zij aan de voor de subsidie geldende vereisten voldoen.
13.2 Tenzij afwijkende vereisten worden gecommuniceerd, geldt dat het deelnemende bedrijf onder de CAO Bakkersbedrijf dient te vallen en alle van toepassing zijnde formulieren volledig dienen te zijn ingevuld en ondertekend. Daarnaast moeten deelnemers een minimale aanwezigheid van 75% hebben behaald en, indien van toepassing, het examen met voldoende afsluiten.
13.3 Indien niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan, dient de opdrachtgever het volledige bedrag te voldoen.
13.4 Indien NBA kosten maakt in het kader van de subsidieaanvraag of de verwerking daarvan, komen deze voor rekening van degene die profiteert van de subsidie.

14. Tentamens en examens
Op tentamens en examens van trainingen die worden afgenomen door een externe partij, is het examenreglement van die partij van toepassing. Alle deelnemers aan een tentamen of examen ontvangen vooraf een exemplaar van de toepasselijke reglementen.

15 Lesmateriaal
15.1 NBA heeft en houdt alle intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal.
15.2 Het cursusmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemers als voorbereiding op de training, ter ondersteuning van de training en als naslagwerk. Het cursusmateriaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van NBA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

16 Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van NBA is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van NBA te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.2 De aansprakelijkheid van NBA is verder beperkt tot het cursusgeld.
16.3 NBA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NBA.

17 Geheimhouding
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
17.2 Het bepaalde in artikel 17.1 geldt niet indien NBA of de opdrachtgever op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren.

18 Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op elke overeenkomst tussen NBA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van NBA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft NBA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19 Privacy Statement
19.1 NBA respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.
19.2 NBA legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.
19.3 De verwerking van deze gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door NBA.
19.4 De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantadministratie. Hiernaast gebruikt NBA de gegevens om de betrokkenen op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.
19.5 De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op de betrokkene persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.
19.6 NBA zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.
19.7 Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop NBA persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met NBA: NBA, postbus 360, 6700 AJ Wageningen, e-mail info@nationalebakkerijacademie.nl
15.8 U kunt NBA tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van NBA in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen.

 

customer service